Είσοδος

Ποιά είναι η έδρα του συνδέσμου;

Η έδρα του ΣΕΒΙΠΑ είναι στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών Ο.Τ. 35 (κτιριακή εγκατάσταση ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.)

Από πόσα μέλη αποτελείται ο ΣΕΒΙΠΑ;

Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Πατρών. Τα μέλη του είναι δεκάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Ποιά είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του ΣΕΒΙΠΑ;

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Καταστατικού, τα δικαιώματα και ο υποχρεώσεις των μελών του ΣΕΒΙΠΑ είναι τα εξής:

 1. Τα τακτικά μέλη του σωματείου με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, δικαιούνται:
  α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνέλευσης και να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα που συζητείται, καθώς και να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως.
  β) Να απολαμβάνουν των συλλογικών δικαιωμάτων του σωματείου.
  γ) Να λαμβάνουν γνώση των σύμφωνα με το επόμενο άρθρο τηρουμένων βιβλίων του σωματείου.
 2. Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται:
  α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των εσωτερικών κανονισμών του σωματείου.
  β) Να καταβάλουν τις εισφορές τους και να υποβοηθούν με όλες τις δυνάμεις τους το έργο της Διοίκησης του σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.
  γ) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, καθώς και να ψηφίζουν σε αυτές.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού:

 1. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία είναι γραμμένα τουλάχιστον πριν 2 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών και είναι ταμειακώς εντάξει.
 2. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία είναι γραμμένα τουλάχιστον πριν ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών και εφ' όσον:α) είναι ταμειακώς εντάξει και β) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του ΝΔ 890/71.

 3. Τα μέλη του σωματείου μπορούν να εφοδιάζονται με ειδικό εκλογικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων.
 4. Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για δύο ομοσπονδίες και μόνο από την κύρια επαγγελματική τους οργάνωση.

Ποιοι είναι οι σκοποί του ΣΕΒΙΠΑ;

Σκοποί του σωματείου είναι:
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων, των εγκατεστημένων, στην Βιομηχανική περιοχή Πατρών, επιχειρήσεων.
β) H καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών, με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχειρηματιών εγκατεστημένων σε βιομηχανικές περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια.
γ) Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής περιοχής Πατρών, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
δ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του συνδέσμου.
ε) Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
στ) Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.
ζ) Την προβολή των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ Πατρών και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων.
η) Την περιβαλλοντική προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χώρων της ΒΙ.ΠΕ.
θ) Η συνεργασία με άλλους συνδέσμους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.
ι) Την δημιουργία έργων υποδομής κατάλληλων για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των συμφερόντων των εγκατεστημένων.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη του ΣΕΒΙΠΑ;

Τα μέλη του σωματείου διαιρούνται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εδρεύει στην Βιομηχανική Περιοχή των Πατρών και εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα, τακτικά μέλη μπορούν να είναι ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον, οι ανωτέρω μετέχουν σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή των Πατρών και δεν ασχολούνται με αντικείμενο άσχετο με το εμπόριο και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων.

Αναφορικά με τις ομόρρυθμες εταιρίες, στον σύνδεσμό μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, όλα τα ομόρρυθμα μέλη καθώς και στις ετερόρρυθμες μπορούν να εγγραφούν ως μέλη και ο ομόρρυθμος και ο ετερόρρυθμος εταίρος.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μία κλαδικού και μία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.

Επίτιμα Μέλη ονομάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, τα οποία λόγω της κοινωνικής και επαγγελματικής τους θέσης και αξίας, βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο. Η απόφαση πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει.

Ποιος είναι ο ΣΕΒΙΠΑ;

Ο «Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών» με τον διακριτό τίτλο ΣΕΒΙΠΑ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών και να αντιμετωπίζει πληθώρα ζητημάτων που τις αφορούν.

Πως διοικείται και πως εκλέγεται η διοίκηση του ΣΕΒΙΠΑ;

Το σωματείο διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί τρία έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές θέλει να το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως, οπότε τούτο συνέρχεται εντός 24 ωρών.

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα